02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته علوم سیاسی

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته علوم سیاسی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته علوم سیاسی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی علوم سیاسی: اهدای زمان به دانشجویان علوم سیاسی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید